Informatie nota voor vrijwilligers

Rechten en plichten van de organisatie en de vrijwilliger 

  1. Organisatie 

– Naam: S.K. MUNKZWALM VZW Adres: Krekelstraat, 82, 9630 Zwalm Tel. nr.: 0495/78.53.74 (secretariaat) – 0495/940891 (voorzitter) E-mail: 
   marleen.denijs@telenet.be (secretariaat).
– Sociale doelstelling: de vereniging heeft tot doel de ontwikkeling van de jeugd door beoefening van atletische sporten, voetbal in het bijzonder.
– Juridisch statuut: vereniging zonder winstoogmerk: VZW Verantwoordelijke of gemandateerde voor ondertekening van de organisatienota:

* Van Trappen Peter: voorzitter/bestuurder
* Denijs Marleen: secretaris/bestuurder

– Verantwoordelijke voor informatie over “rechten en plichten van organisatie en vrijwilliger”:

* Van Trappen Peter: voorzitter/bestuurder
* Denijs Marleen: secretaris/bestuurder

– Verantwoordelijke van de organisatie, die moet verwittigd worden bij ongevallen:
* Denijs Marleen: secretaris/bestuurder

  1. Verzekeringen 

Verplichte verzekering: WAARBORGEN: de burgerlijke aansprakelijkheid, met uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. MAATSCHAPPIJ: DVV- verzekeringen POLISNUMMER: 0-11/1602.603/00-B Vrije verzekeringen: WAARBORGEN: Objectieve aansprakelijkheid in geval van brand en ontploffing. tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten. MAATSCHAPPIJ: DVV-verzekeringen POLISNUMMER: 11/1603.506/00 

  1. Vergoedingen 

De organisatie betaalt een forfaitaire vergoeding (rekening houdend met de wettelijk vastgestelde maxima) voor: onderhoud terreinen – wassen spelersuitrusting en kassiers/inkom. 

  1. Aansprakelijkheid 

De organisatie is verantwoordelijk voor de schade die de vrijwilliger aan derden veroorzaakt bij het verrichten van vrijwilligerswerk. Ingeval de vrijwilliger bij het verrichten van het vrijwilligerswerk, de organisatie of derden schade berokkent, is hij enkel aansprakelijk voor zijn bedrog en zijn zware schuld. Voor lichte schuld is hij enkel aansprakelijk als die bij hem eerder gewoonlijk dan toevallig voorkomt. 

  1. Geheimhoudingsplicht 

Volgens artikel 458 van het Strafwetboek: “geneesheren, heelkundigen, officieren van gezondheid, apothekers, vroedvrouwen en alle andere personen die uit hoofde van hun staat of beroep kennis dragen van geheimen die hun zijn toevertrouwd en deze bekend maken buiten het geval dat zij geroepen worden om in rechte(of voor een parlementaire onderzoekscommissie) getuigenis af te leggen en buiten het geval dat de wet hen verplicht die geheimen bekend te maken, worden gestraft met gevangenisstraf van acht dagen tot zes maanden en met een geldboete van € 2,50 tot € 12,50”. De vermelding “alle andere personen” in de opsomming, kan dus ook op een vrijwilliger slaan in gevallen waar een vorm van geheimhouding verplicht is. 

  1. Wederzijdse rechten en plichten 

De vrijwilliger heeft recht op informatie over zijn activiteiten, afbakening van zijn werkveld en werktijden, een contactpunt bij conflictsituaties, over de noodzakelijke uitrusting, wanneer mogelijk over aangepaste vorming en bijscholing. De organisatie heeft recht op een correcte deontologische houding van de vrijwilliger m.b.t. het naleven van de onderlinge afspraken, het respecteren van de afbakening van het activiteitsveld.