Doelstellingen -Visie

De statuten van VZW S.K.Munkzwalm geven duidelijk het doel/visie van de vereniging weer:

De Vereniging heeft tot doel de lichamelijke ontwikkeling en opvoeding van haar aangesloten leden te bevorderen door het beoefenen van de voetbalsport.

 De vereniging focust zich op het uitbouwen van een sterke seniorenafdeling en een kwalitatief sterke jeugdwerking die openstaat voor alle lagen van de bevolking.

Binnen dit algemeen kader wordt getracht om aan alle leden en in het bijzonder aan de jeugd een gezond(zowel fysisch als geestelijk) en plezierig alternatief aan te bieden voor hun vrijetijdsbesteding, waarin bovendien sociale vaardigheden optimaal worden ontwikkeld.

Specifiek wordt er dan ook gewerkt om de jeugdspelers op te leiden tot volwassen voetballers met aandacht voor elementaire, maar toch essentiële begrippen zoals: respect, hoffelijkheid, discipline, verdraagzaamheid, orde, hygiëne, teamgeest ……..

S.K.Munkzwalm wil vooral een warme, familiale club zijn met wederzijds respect voor alle leden van de vereniging.

S.K.Munkzwalm streeft als amateurclub naar een thuishaven, met een professionele omkadering, voor spelers, ouders, medewerkers en supporters.

De realisatie van deze belangrijke aandachtspunten wordt overigens op gedetailleerde wijze geconcretiseerd in interne circulaires die continu onder de aandacht worden gebracht van al diegenen die bij de werking van de club betrokken zijn (zie verder: circulaires i.v.m. de gedragscodes voor spelers/trainers/ploegafgevaardigden/bestuursleden; richtlijnen i.v.m. het gebruik van de kleedkamers en spelersuitrusting; gedragscode voor de supporters en de ouders van de spelers; de informatienota voor de vrijwilligers).

Om deze ambitieuze doelstellingen te kunnen realiseren, streeft de club naar een professionele uitbouw van de  organisatiestructuur zowel op het vlak van het algemeen en administratief/ financieel management alsook op het vlak van het sportief beleid en de realisatie van een degelijke accommodatie.

Dit alles moet evenwel kaderen binnen een gezond, realistisch en zelf bedruipend financieel beleid  m.a.w. in totale financiële onafhankelijkheid t.o.v. individuele personen.

De professionele uitbouw van de algemene organisatie wordt schematisch geconcretiseerd in een organogram en bijhorend reglement van inwendige orde, waarin de werking, de opdrachten en verantwoordelijkheden van de diverse cellen nauwkeurig staan beschreven (zie Organogram ).