Gedragscode voor spelers / trainers / afgevaardigden / bestuursleden & senior elftallen

Teneinde de sportieve ambities en de financiële stabiliteit van de club te kunnen garanderen is, naast een degelijk spelerspotentieel, tevens de invulling van een aantal essentiële randvoorwaarden noodzakelijk, die zich vooral situeren op het vlak van een positieve mentale ingesteldheid en een gezonde assertieve houding waarmee de amateurvoetballer zijn hobby beoefent.

Deze gedragscodes gelden evenwel niet alleen voor de spelers, maar ook voor de volledige omkadering, zoals trainers, begeleiders en bestuursleden.

Om iedereen hierbij behulpzaam te zijn wenst het bestuur de hiernavolgende gedragsregels/ richtlijnen vast te leggen, die te allen tijde maximaal zullen dienen te worden opgevolgd.

Deze gedragscode vertaalt zich in 3 basisbegrippen met als afkorting D.I.S.

 

De DIS-CODE moet het uithangbord worden van S.K. Munkzwalm:

 

D = DISCIPLINE

I =  INZET

S = SAMENHORIGHEID

 

DISCIPLINE  

—————-

– strikte respectering van de gemaakte afspraken wat o.m. impliceert:

  . stiptheid op de trainingen zowel wat de aanwezigheid als wat het aanvangsuur betreft.

De controle op de stiptheid inzake trainingen berust bij de trainers, aan wie elke te  voorziene afwezigheid moet worden meegedeeld m.a.w. een correcte wederzijdse communicatie is onontbeerlijk voor een vlotte samenwerking.

  . stiptheid op de samenkomst voor de wedstrijden.

  . stiptheid m.b.t. de gemaakte afspraken na de wedstrijden (ook voor uitwedstrijden).

 

– respect tegenover de trainers:

aanvaarding van hun beslissingen op allerlei vlak o.m. inzake de ploegopstelling en de vervangingen tijdens de wedstrijden alsook het opvolgen van hun instructies zowel op de trainingen als tijdens de wedstrijden.

 

respect tegenover de medespelers alsook tegenover de tegenstrevers:

geen beledigende kritieken noch tijdens de wedstrijden, noch tijdens de trainingen. Elkaar op een positieve wijze motiveren is één van de basissleutels tot het sportieve succes!

 

respect tegenover de supporters.

ook van de supporters  wordt een “waardig” gedrag verwacht: een afzonderlijke nota, waarin  zij hierop worden gewezen, kan u terugvinden onder deze rubriek

 

respect tegenover de scheidsrechters:

de boetes die door de Bond aan de club aangerekend voor de gele en rode kaarten wegens kritiek/beledigingen en handtastelijkheden op de scheidsrechter, zullen afgehouden worden van de maandelijkse winstpremies. Trainers/ploegafgevaardigden/bestuursleden die zich schuldig maken aan dezelfde feiten, zullen de door de Bond aangerekende boetes eveneens dienen terug te betalen aan de club.

 

respect tegenover het Bestuur:

het bestuur is in het verleden de aangegane verbintenissen tegenover de spelers steeds nagekomen en zal dit ook in de toekomst blijven doen; bijgevolg is het normaal dat van de spelers eenzelfde respect verwacht wordt o.m. inzake het naleven van hun sportieve verplichtingen en inzake het gebruik van de materiele installaties van de club Cf. “Richtlijnen i.v.m. het gebruik van de kleedkamers en de spelersuitrusting”.

  Het respect t.o.v. het Bestuur dient zich voortaan ook te uiten in een onvoorwaardelijke  medewerking aan de extra-sportieve activiteiten die binnen de club worden georganiseerd.      

 

Spelers 1e elftal en beloften:

   ———————————–

Voor de BBQ (eind aug.) en het Steakfestijn (nov./dec.) verplichte afname van telkens 10 eetkaarten. Voor het eetfestijn t.v.v. de jeugdwerking wordt gevraagd minstens 5 eetkaarten te verkopen.

 

INZET

——–

Wanneer de regels inzake discipline worden gerespecteerd is meteen de basisvoorwaarde aanwezig om te komen tot INZET, wat het volgende impliceert:

– stiptheid op trainingen en wedstrijden.

– correcte opvolging van de instructies van de trainers.

– op de trainingen “fysisch” tot op de bodem gaan: de intensiteit van de inspanningen op de trainingen bepaalt in hoge mate het resultaat van de daaropvolgende wedstrijd.

– tijdens de wedstrijden de door de trainer meegegeven richtlijnen uitvoeren en de medespelers de nodige steun/hulp verlenen.

 

SAMENHORIGHEID

————————–

Wanneer door iedereen deze basisprincipes inzake discipline en inzet nauwgezet worden gevolgd en toegepast, zijn meteen de 2 basisvoorwaarden aanwezig om binnen de spelersgroep een hoog samenhorigheidsgehalte te creëren.

Dit samenhorigheidsgevoel moet zich uiten in het vormen van een groep kameraden, die niet alleen tijdens de trainingen en de wedstrijden als een hecht blok naar voorkomen, maar die ook erna zich in groep kunnen ontladen van de geleverde inspanningen om aldus via de ontspanning nieuwe energie op te doen voor de volgende sportieve uitdaging.

In dit kader dringen wij er vooral op aan om na de uitwedstrijden met zijn allen mee te gaan op sponsorbezoek, niet alleen om het samenhorigheidsgevoel te bevorderen, maar ook om onze sponsors op die manier te danken voor hun financiële steun aan de club. In die optiek wordt dan ook gevraagd om voor de uitwedstrijden bij aankomst in de kleedkamers, onmiddellijk het overeengekomen bedrag uit te leggen (bij de afgifte van de identiteitskaarten).

Het bestuur wenst hier wel te wijzen op het feit dat de club zich volledig distantieert van het alcoholgebruik naar aanleiding van de sponsorbezoeken.

Het bestuur wijst haar spelers op de wettelijke regels inzake verkeer en alcohol.

 

Augustus 2020

 

Het Bestuur