Taken en Verantwoordelijkheden Jeugdbeleid

Jeugdvoorzitter

De jeugdvoorzitter is in het algemeen de voortrekker van de jeugd, het aanspreekpunt voor alle problemen aangaande de jeugdwerking, de coördinator tussen alle geledingen van het jeugddepartement enerzijds en tussen het jeugddepartement en het hoofdbestuur anderzijds.

Taken:

*  Bereidt samen met de jeugdsecretaris de agenda voor de vergaderingen voor.

*  Zit vergaderingen voor van het jeugdbestuur.

*  Is de schakel tussen hoofd- en jeugdbestuur. Zetelt maandelijks in het Dagelijks Bestuur van de club, verdedigt de belangen van de jeugd en brengt
    maandelijks verslag uit omtrent de jeugdwerking t.o.v. het Dagelijks Bestuur.

*  Controleert of taken en besluiten naar behoren worden uitgevoerd.

*  Draagt zorg voor de taakverdeling binnen de jeugdafdeling.

*  Representeert de vereniging bij gemeentelijke activiteiten.

*  Behartigt de belangen van de jeugdafdeling zowel intern als extern.

*  Volgt de info van het VFV via kick-off en geeft de nodige info door aan de medewerkers.

*  Organiseert samen met de AVJO & TVJO – tornooien – voetbalstages – zomerstages.

*  Is een aanspreekpunt voor ouders, spelers, trainers, afgevaardigden.

*  Verantwoordelijk voor materiaal en uitrusting en houdt nauw overleg met de cel Logistieke Ondersteuning.

 

AVJO / Jeugdsecretaris

De jeugdsecretaris houdt zich voornamelijk met de administratie van het jeugddepartement bezig.

Taken:

*  Bereidt samen met de jeugdvoorzitter de agenda voor de vergaderingen voor.

*  Verzorgt de uitnodigingen voor de vergaderingen.

*  Maakt verslagen van vergaderingen en zorgt voor verspreiding hiervan.

*  Draagt zorg voor algemene correspondentie.

*  Is het algemene aanspreekpunt van de jeugdwerking voor de andere clubs.

*  Verzorgt de inschrijving van nieuwe leden.

*  Verantwoordelijk voor de terreinbezettingen – zowel voor trainingen als wedstrijden.

* Verantwoordelijk voor de aanduiding van de scheidsrechters bij de wedstrijden U7 tot U13.

*  Is verantwoordelijk voor het databasesysteem = Pro Soccer Data

*  Verzorgt de administratie van de wedstrijden

*  Taken kunnen altijd in gezamenlijk overleg gedelegeerd worden naar een ander lid van het jeugdbestuur.


TVJO

De TVJO is verantwoordelijk voor de uitvoering van het sportief beleidsplan. Zowel technisch, organisatorisch als op bestuurlijk vlak.

TVJO. Beschikt (min.) over een diploma UEFA B of is bereid om dit diploma te behalen.

*  Hij/zij adviseert en begeleidt de jeugdcoördinatoren/ trainers van alle jeugdteams U6-U17 bij de uitvoering van het jeugdplan d.m.v. dwingend advies in   
    speelwijze en trainingen om zo de visie van de club te bewaken.

*  Neemt samen met de jeugdcoördinatoren de beslissing m.b.t. de inschrijving van  jeugdploegen bij de KBVB en toekennen niveaucodes.

*  Stelt een sportieve jaarplanning en periodiseringsplanning op.

*  Opzetten medische begeleiding.

*  Trainers aanmoedigen tot het volgen van cursussen en doorgeven van de mogelijkheden die zich voordoen op dat vlak.

*  Verantwoordelijk voor aanstellen en behouden van trainers.

*  Beoordelen/evalueren trainersstaf.

*  Hij organiseert functioneringsgesprekken en evaluatiegesprekken van jeugdspelers. (tussentijds en einde seizoen)

*  Beslissingen genomen op de vergaderingen doorspelen aan de trainers die erbij betrokken zijn.

*  Bezoekt regelmatig trainingen en wedstrijden zodat hij zich een goed beeld kan vormen van zowel trainers als de jeugdteams.

*  Organiseren speciale voetbal- en/of trainingsdagen (bv.  Open talentendagen, voetbalstages)

*  De TJVO is lid van het Technisch comité en heeft binnen deze cel de opdracht om de jeugdspelers die aanmerking komen voor het eerste elftal voor te dragen.

*  Ziet erop toe dat iedereen (trainers, begeleiders) zijn taak naar behoren uitvoert.

*  Bezoekt andere clubs en/of neemt contact met andere TVJO’s om de werking te observeren met als doel tips en ideeën uit te wisselen.

 

Jeugdcoördinatoren

De jeugdcoördinatoren zijn medeverantwoordelijk voor de uitvoering van het sportief beleidsplan. Zowel technisch, organisatorisch als op bestuurlijk vlak.

De jeugdcoördinatoren beschikken over een diploma “getuigschrift B” of zijn bereid om dit diploma te behalen.

* Geeft voetbaltechnische ondersteuning aan trainers voor de gehele onderbouw op zowel trainingsgebied als coachen rondom de wedstrijden.

* Ontwikkelen van het voetbaltechnisch beleid in samenwerking met de sportief verantwoordelijken.

* Zorgt voor regelmatig overleg tussen de teams en de trainers over het te voeren voetbaltechnisch jeugdbeleid.

* Eerste aanspreekpunt bij opmerkingen binnen elftallen/teams.

* Informeert het jeugdcel over de (dagelijkse) gang van zaken binnen de jeugdafdeling (wangedrag van spelers etc.)

* Het bewaken van de visie op jeugdvoetbal van SK Munkzwalm.

* Werving nieuw kader (trainers en/of afgevaardigden) en indeling/begeleiding van bestaand kader i.s.m. de jeugdcel.

* Trainers stimuleren tot het volgen van opleidingen.

* Bepalen hoeveel jeugdploegen er per seizoen dienen ingeschreven te worden in elke reeks (regionaal, provinciaal) + niveau bepaling.

* Samenstelling van de jeugdploegen mee bepalen.

* Modeltrainingen aanbieden indien nodig.

* Luisteren naar en het beantwoorden van (sportgerelateerde) vragen van ouders en spelers uit zijn leeftijdscategorieën.

* Erop toezien dat spelers op regelmatige tijdstippen worden geëvalueerd door de respectievelijke trainers.

* Zal maandelijks minstens 1 wedstrijd en 1 training volgen per leeftijdsgroep.

* Er op toezien dat maandelijks Pro Soccer Data up to date is.

* Het organiseren en houden van evaluatiegesprekken met ouder(s) en/of speler.

* Communicatie en ontvangst van de gescoute speler bij test trainingen.

* Maandelijks overleg met de jeugdcel.

 

Trainers (jeugdopleiders)

Voor de trainers gaat de voorkeur uit naar volwassenen die zelf een voetbalachtergrond hebben, met bij voorkeur een pedagogische vorming en die beschikken over een trainerskwalificatie. Bij gebrek aan enige vorming zal de betrokkene aangestuurd worden om minstens het getuigschrift B bij de Vlaamse trainersschool te behalen.

*  Onvoorwaardelijk bereid om het jeugdplan S.K.M. maximaal uit te voeren en de VISIE van S.K.M. te onderschrijven + akte nemen van het interne trainersreglement.

*  Bereid zijn om zich als jeugdtrainer gestadig te ontplooien door interne/externe opleiding.

*  Eindverantwoordelijkheid voor de groep waarmee hij/zij werkt.

*  Geeft belangrijke zaken door aan of bespreekt deze met de jeugdcoördinator en/of TVJO.

*  Verantwoordelijk voor de selecties en opdeling tussen regionale en provinciale elftallen dien er meerdere trainers per groep zijn gebeurd dit altijd in   samenspraak.

*  De trainer nodigt de spelers die geselecteerd werden uit voor de te spelen wedstrijd, ten laatste op donderdag, via  Pro Soccer Data.

*  Deze uitnodiging vermeldt ook het adres van de te bezoeken club en het uur van samenkomst.

*  Bijhouden van prestaties van zijn leeftijdsgroep.

*  Maakt 2x per seizoen een evaluatie van zijn spelersgroep. 

*  Houdt een aanwezigheidslijst bij zowel voor de trainingen als wedstrijden.

*  Houdt een gedetailleerd rapport van de wedstrijden bij.    

*  Stelt een POP op korte en langer termijn per speler op

*  Stelt een PAP op korte termijn per speler op.

*  Coachen van het team op wedstrijddagen (vriendschappelijk, competitie, beker of tornooien

*  De jeugdopleider is de eerste scout en adviseert het jeugdscoutingsapparaat i.v.m. te volgen spelers van de tegenstrevers en/of interne opleiding.

*  Is verantwoordelijk voor een goed georganiseerde training waarin het nodige fungehalte verwerkt is.

*  Is aanwezig op de trainersvergaderingen of andere vergaderingen over zijn team.

*  Is verantwoordelijk voor het gebruik van trainingsmateriaal.

*  Neemt het initiatief tot het spelen van vriendschappelijke wedstrijden en/of tornooien.

*  Verwittigt tijdig de TVJO als hij niet op trainingen/wedstrijden aanwezig kan zijn.

*  Hij houdt zich aan het huishoudelijk reglement en voert controle uit op de naleving ervan.

*  Is gekleed in de officiële clubkledij van SK. Munkzwalm op wedstrijddagen. (trainingspak)

*  De Jeugdopleider is van onberispelijk gedrag en een echt voorbeeld voor de spelers en ouders.

*  Hij bespreekt of discussieert nooit met ouders of supporters over de sportieve gang van zaken op een wedstrijddag. Voert ook geen discussie via sms of
   email. Ouders of spelers die bepaalde beslissingen wensen aan te kaarten maken hiervoor een afspraak met de trainer en jeugdcoördinator.

*  Hij neemt het initiatief om foutief gedrag te melden en te sanctioneren.

 

Techniektrainer

*  De techniektrainer geeft specifieke technische trainingen aan kleine groepjes spelers in functie van het opleidingsplan.

*  Hij voldoet aan het profiel van de trainers. (jeugdopleiders)

 

Keepertrainer

*  De keepertrainer geeft specifieke keepertraining aan de doelmannen.

*  Hij bezorgt raadgevingen vanuit keepersoogpunt aan de trainers. (jeugdopleiders)

*  Hij speurt naar keeperstalent, eventueel ook bij veldspelers.

*  Hij voldoet aan het profiel van de trainers. (jeugdopleiders)

 

Begeleider/ Afgevaardigden

Voor elke groep wordt gestreefd naar 2 begeleiders/afgevaardigden die ook deel uitmaken van het jeugdbestuur.

De afgevaardigde heeft een cruciale functie:

* Hij/Zij representeert zijn/haar groep en de club in het algemeen,

* is een aanspreekpunt bij eventuele problemen,

* vertegenwoordigd zijn/haar groep in de jeugdvergaderingen,

* neemt deel aan de jeugdvergaderingen

* fungeert als brug tussen trainer en spelersgroep, tussen bestuur en spelersgroep,

Praktische taken:

Ontvangst (thuiswedstrijden) (vanaf U 15) – 1h. voor aanvang wedstrijd aanwezig zijn.

*   Scheidsrechter

–  Consumptie aanbieden: voor – bij rust en na de wedstrijd.

*   Spelers tegenpartij

–  Ontvangen van de tegenpartij
–  Aantonen kleedkamer
–  Flessen water ter beschikking stellen

Toezicht kleedkamer voor en na de wedstrijd

*  Waardevolle voorwerpen verzamelen en bijhouden

*  Kleedkamers (eigen ploeg en scheidsrechter) op slot doen tijdens de wedstrijd.

*  Shirts uitdelen vóór de wedstrijd en verzamelen/controleren na de wedstrijd en bewaakt het feit dat de spelers het kunstgras met het juiste schoeisel
   betreden.

*   Kleedkamers proper achterlaten  + kuisen bij thuiswedstrijden (Thuisploeg en bezoekers)

–  lege flessen, papier, tape, in de vuilbak
–  geen schoenen afkloppen in de kleedkamer

*  verplichte douche voor de spelers gedurende maximaal 15’

*  gratis drank of bonnetje uitdelen na de wedstrijd

Eerste medische hulp

*   Behandeling van lichte kwetsuren, indien nodig hulpdiensten (112) oproepen of contact nemen met de clubdokter (Dr. Decraecke Tim– 055 33 66 66

*   IJs is altijd beschikbaar in de cafetaria.

Administratie

*   Invullen van het digitale wedstrijdblad (ten laatste op vrijdag).

*   Bonnetjes afhalen (Standaard-betalingsbewijs uitwedstrijden aan jeugdbestuur bezorgen)

*  Verslag maken van de wedstrijd in samenspraak met trainer.

*   Scoutingopdracht: gegevens verzamelen van de betere spelers van de tegenpartij in samenspraak met de jeugdopleider en doorgeven aan de TVJO.

*   Verdeling documenten (vb. tombolakaarten) onder de spelers.

*   Betalen van de scheidsrechter

Materiaal verzorgen

*   Shirts wassen en bijhouden

*   Het opzetten en opruimen van het speelterrein voor de wedstrijden.

Medische cel

* Bewaakt de medische begeleiding van elk kind,

* Rapporteert aan de TVJO/trainer de resultaten van de medische testings,

* Reikt de trainers tips aan ter preventie van blessures

* Rapporteert aan de TVJO/trainer de stand van zaken van een onbeschikbaarheid ingevolge blessure + bezorgt de trainer de nodige info voor het herstarten
   van de trainingen

 * Kiné is elke donderdagavond (20u/21u) aanwezig op de club

 

Webmaster

 * Een website is een onmisbaar communicatiemiddel in de huidige maatschappij.

 * Een website moet informatief, levendig, communicatief en gebruiksvriendelijk zijn.

 * De webmaster is de centrale figuur in het beheer van de website.

 * De webmaster is creatief en brengt vernieuwende ideeën aan met oog op de gebruiksvriendelijkheid.

 * Medewerkers die toegang tot de website hebben zorgen voor een dagdagelijkse toevoer van info en aanpassingen zodat de website leeft en alle correcte
   info weergeeft die de praktische organisatie van de clubwerking ondersteunt.

 

Tornooiverantwoordelijke

Zorgt in samenspraak met de TVJO en jeugdvoorzitter voor de planning, inrichting en organisatie van de jeugdtornooien op SK. Munkzwalm.

 

Scouting

Scouting gebeurt op basis van de behoefteanalyse. Er wordt gericht gescout, vooral naar talentrijke spelers voor de provinciale groepen die nood hebben aan kwalitatieve versterking of om tot comfortabele aantallen te komen zodat aan iedereen voldoende speelgelegenheid kan geboden worden. De scouting gebeurt voornamelijk in de maanden november, december, januari en februari. De verantwoordelijken voor de scouting richten zich op hun leeftijdsdoelgroepen in samenspraak met de TVJO en trainers. De trainers en afgevaardigden geven info door aan de TVJO met betrekking tot spelers die tijdens wedstrijden opgemerkt worden en die een meerwaarde kunnen betekenen voor S.K.M.

De scouts selecteren zelf de te volgen wedstrijden in de regio, contacteren potentiële spelers en hun ouders en nodigen hen uit voor kennismaking met S.K.M., voor een training of het spelen van een vriendschappelijke wedstrijd met het elftal van S.K.M. Verder contacten worden afgehandeld via de TVJO of Voorzitter.

Naar de scouts toe is er een aanbeveling om het diploma talentscout, uitgeschreven door Voetbal Vlaanderen te hebben of te behalen.

 

Spelers/Speelsters.

Deze groep vormt het doel en de kern van de vereniging

* De club verwacht van spelers/speelsters een onvoorwaardelijke naleving van het jeugdbeleidsplan en het huishoudelijk reglement.

* Het jeugdbeleidsplan en huishoudelijk reglement is terug te vinden op onze website of een papieren exemplaar kan steeds  op verzoek afgeleverd worden.

* De spelers/speelsters hebben het nodige respect en zorg voor de uitrusting, de accommodatie, de terreinen.

* De speler/speelsters respecteren alle beleefdheidsregels t.o.v. teamgenoten, trainers, begeleiders, scheidsrechters, tegenstanders, medewerkers.

Spelers die de club wensen te verlaten en definitief het voetbal stopzetten zullen afgeschreven worden door de G.C.

Spelers die de club wensen te verlaten en overstappen naar een andere club kunnen zich uitschrijven bij de KBVB in de loop van de maand april en terug een aansluiting ondertekenen bij hun nieuwe club. (voor de nodige administratieve formaliteiten wordt verwezen naar de nieuwe club)

 

De ouders.

Ouder = belangrijke partner

* Ouders zijn heel belangrijke partners in de ganse jeugdopleiding.

* De club respecteert de mening van elke ouder en houdt rekening met opmerkingen en voorstellen die de totale werking en het algemeen belang ten goede
   kunnen komen.

* De ouder beperkt zijn inbreng niet tot het aan- en afvoeren van zijn of haar kind naar de training of wedstrijd maar toont betrokkenheid en interesse door een
   regelmatige aanwezigheid bij de wedstrijden.

* De ouder zorgt er ook voor dat het kind tijdig aanwezig is op trainingen en wedstrijden.

Samenwerking

* Vermits de jeugdopleiding ook deel uitmaakt van ganse opvoedingsproces van een kind zal samenwerking tussen ouder en jeugdwerking noodzakelijk zijn.

* Het jeugdbeleidsplan en huishoudelijk reglement worden kenbaar gemaakt via de website van de club. De club verwacht van de ouders, waar mogelijk, een
   ondersteuning van dit beleidsplan en het naleven en respecteren van het huishoudelijk reglement. Enkel op die manier kan er optimaal gewerkt worden.

 

Een papieren exemplaar is steeds verkrijgbaar op verzoek.