Huishoudelijk reglement Jeugdbeleid

Beste ouders, beste spelers,

Dit huishoudelijk reglement heeft als doel duidelijke afspraken te maken met onze leden.

Ons jeugdbeleidsplan dat u kan terugvinden op onze website omschrijft duidelijk onze visie en doelstellingen en de wijze waarop wij die willen bewerkstellingen.

Een voetbalclub is een piramide met de jeugd als brede basis en eerste elftallen aan de top. Wij streven naar een optimale samenwerking met alle gelederen van onze club want alleen samenwerking maakt sterk.

Het is ook de bedoeling om onze jeugdwerking steeds professioneler uit te bouwen en toch trouw te blijven aan ons kernopdracht: een degelijke opleiding aanbieden binnen een krachtig leeromgeving met respect voor de pedagogische waarden, binnen een vereniging waar het familiale karakter een voorname troef moet blijven.

Vermits kwaliteit ook gebaseerd is op een goede organisatie moeten ook afspraken gemaakt en nageleefd worden: “Goede afspraken maken goede vrienden”.

U hebt ervoor gekozen om bij onze vereniging te sporten of uw zoon/dochter bij onze vereniging te laten sporten, wij vragen u dan ook om de noodzakelijke afspraken te respecteren.

Door de aansluiting bij de SK. Munkzwalm verklaren de ouders en spelers zich akkoord met de inhoud van dit huishoudelijk reglement en zullen zij dit ook respecteren.

De spelers/ouders nemen kennis van dit reglement.

Alle wijzigingen zullen via website  kenbaar gemaakt worden.

Indien ouders/spelers niet schriftelijk reageren binnen de 14 dagen na kennisgeving gaan ze akkoord met de wijziging. 

 Wij danken u voor het vertrouwen dat u in onze vereniging stelt en garanderen u een kwalitatieve opleiding.

Opleidingsvergoeding.

Het bestuur legt per seizoen het bedrag van het lidgeld vast.

Deze som dekt de bijdrage per speler bij de KBVB, het bijzonder solidariteitsfonds, de inschrijving bij de club, de deelname aan trainingen en wedstrijden.

Het lidgeld omvat volgende posten:

 • opleiding en verzekering,
 • het ter beschikking stellen van een wedstrijduitrusting (trui/broek/kousen)
 • Voor een tweede paar kousen of broek wordt de kostprijs aangerekend.
 • het ter beschikking stellen van een clubtraining (U6 tot U21) of equivalent.
 • Drinkbus
 • Consumptie  na elke wedstrijd,
 • deelname aan extra sportieve activiteiten,

Een speler kan pas toegelaten worden tot de wedstrijden van zodra

 • hij/zij het aansluitingsdocument bij de KBVB ondertekend heeft en de administratieve wachttijd verlopen is,
 • het lidgeld betaald is.

Bij betaling van het lidgeld ontvangt u:

 • uw ziekenfondsattest (dat u kunt voorleggen aan uw ziekenfonds teneinde een deel van het lidgeld te recupereren),
 • het kledingpakket.

Algemene afspraken

Terreinen.

Wedstrijden worden gespeeld op het  A-terrein en bij overbezetting wordt naar het C-terrein uitgeweken.

Trainingen gaan door op het A-terrein en bij overbezetting wordt naar het B-terrein uitgeweken.

Er wordt een planning opgemaakt zodat elke groep evenredig gebruik kan maken van het  A-terrein.

Accommodatie.

De kleedkamers worden na de training en wedstrijden binnen het half uur verlaten. (Bij wedstrijden is dit steeds in groep). De kleedkamers worden altijd netjes achtergelaten.

Vanaf U 17 wordt voor de trainingen een kuisploeg aangeduid (taak van de trainer). Op deze wijze worden de spelers geacht meer respect op te brengen voor de accommodatie.

Ook op verplaatsing wordt de kleedkamer in een ordentelijke staat achtergelaten en is er respect voor de andere ploegen die eventueel dezelfde kleedkamer delen.

Spelers die schade toebrengen aan de accommodatie, aan de voertuigen die op de parking staan, kunnen via  hun ouders, burgerlijk aansprakelijk gesteld worden voor deze schade.

Ouders en supporters zijn niet toegelaten in de kleedkamerruimtes. Ook niet als doorgang. Kinderen worden afgehaald in de cafetaria of opgewacht aan de buitendeur van de kleedkamerruimtes.

Uitzondering voor één ouder van U 6 en U 7, waar EEN ouder toegelaten is in de kleedkamer voor aankleden en douchen.

Voetbalschoenen zijn verboden in de cafetaria.

Uitrusting.

Aangepast schoeisel – voor kunstgras en natuurgras

Tot en met U 13: voetbalschoenen met vaste noppen, is voor beide terreinen bruikbaar.

Vanaf U 15: liefst 2 paar, een paar met vaste noppen en een paar met studs.

Sportschoenen met witte zolen voor eventuele sporthaltrainingen

Voor de trainingen:

Persoonlijke kledij aangepast aan de weersomstandigheden.

Drinkbus voorzien van water. Plastiekflessen zijn niet toegelaten.

Voor de wedstrijden

Voor de verplaatsing naar de wedstrijden is de speler steeds in clubtraining, verplicht op straffe van inhouding van het drankbonnetje.

Voor de wedstrijd zelf: U 6 →volledige uitrusting die door de begeleider uitgedeeld wordt,

Voor de wedstrijd zelf: U 7 tot U 17

→shirt die door de begeleider uitgedeeld wordt

→blauwe broek en blauwe kousen (wordt bij aanvang van het seizoen aan de speler gegeven)

Drinkbus met water voor tijdens de rust.

Vermits douchen na de training/wedstrijd verplicht is dient de speler/speelster steeds in het bezit te zijn van het nodige douchegerief.

Trainingen

Iedereen is aanwezig op het door de trainer opgelegd tijdstip, in principe ’15 min voor aanvang.

Het trainingsschema is beschikbaar via pro soccer data (PSD), dat via een applicatie consulteerbaar is via gsm, tablet, pc.

De wijzigingen of afgelastingen van trainingen worden onmiddellijk in het systeem verwerkt.

Voor de training wachten de spelers in de aangeduide kleedkamer op de trainer.

Spelers lopen niet vrij rond, dit is niet toegelaten uit veiligheidsoverwegingen.

Elke speler geeft de trainer de hand bij aankomst of afgesproken begroeting.

De spelers gaan in groep, onder begeleiding van de trainer, naar het aangeduide oefenveld.

Na elke training helpen de spelers voor de opruiming van het materiaal en het terugbrengen naar de voorziene bergruimte. De spelers verlaten ook in groep het oefenterrein. Ouders kunnen spelers niet van het terrein wegplukken om  te vertrekken, enkel bij hoogdringendheid en mits verwittiging van de trainer.

Douchen is verplicht en dit binnen het halfuur na de training.

De wedstrijden.

Een wedstrijd is een beloning voor de speler. De selectie en de samenstelling van de ploegen behoort uitsluitend tot de bevoegdheid van de trainer in samenspraak met jeugdcoördinatoren.

Iedereen is aanwezig op het door de trainer opgelegde tijdstip en de afgesproken plaats, in officiële clubtraining van het seizoen.

De spelers geeft een hand aan trainer en begeleider of afgesproken begroeting.

Spelers die te laat aankomen starten in principe automatisch op de bank. Bij geldige redenen en verwittiging kan er een uitzondering gemaakt worden.

Alle spelers blijven in de kleedkamer tot de trainer het signaal geeft om in groep naar het veld te gaan.

Tijdens de wedstrijd blijven de bankzitters ter beschikking van de trainer op de door hem aangeduide plaats, normaal de dug-out. Bij koud weer zal de trainer de bankzitters een opdracht geven in het kader van technische oefeningen.

In de dug-out is enkel plaats voor de trainer, de bankzitters, de afgevaardigde. NIET VOOR OUDERS.

Afwezigheden.

Een onaangekondigde afwezigheid wordt niet getolereerd.

De trainer houdt hierop een duidelijke aanwezigheidslijst bij via Pro Soccer Data.met opmerking omtrent de afwezigheden en de verwittigingen hieromtrent.

Opeenvolgende afwezigheden kunnen leiden tot een tijdelijk verbod om deel te nemen aan wedstrijden tot er terug een regelmatige aanwezigheid kan genoteerd worden op een langere termijn.

De beslissingen hieromtrent worden genomen door de trainer in samenspraak met de jeugdcoördinatoren.

Bij een afwezigheid met een grondige reden wordt de trainer hiervan zo vlug mogelijk verwittigd.

Het is in het belang van de kwaliteit van de training dat de trainer weet over hoeveel spelers hij zal beschikken teneinde hem/haar toe te laten de training degelijk op stellen.

Respect.

Alle spelers hebben respect voor de club in het algemeen en haar medewerkers die op vrijwillige basis ervoor zorgen dat iedereen kan sporten in optimale omstandigheden.

Alle spelers gedragen zich ook waardig wanneer zij als supporter een andere wedstrijd van één van de SK. -ploegen volgen

Respect voor de tegenpartij en medespelers.

Agressief gedrag, obscene taal of gebaren en het moedwillig kwetsen van medespelers en tegenstrever is uit den boze.

Pestgedrag wordt absoluut niet getolereerd.

Een speler die foutief gedrag vertoont tijdens de wedstrijd moet vervangen worden.

Respect voor de scheidsrechter

Een negatieve houding t.o.v. de scheidsrechter kan niet toegelaten worden.

Ook een scheidsrechter kan fouten maken maar dat is nog geen reden om verbaal of fysiek geweld te gebruiken.

Uit respect voor de leiding zal elke speler bij de keuring van de schoenen en na de wedstrijd de hand geven aan de scheidsrechter.

Roken – drugs – alcohol

De gebouwen van SK. Munkzwalm zijn rookvrij.

Geen enkele jeugdspeler rookt op de club of bij uitwedstrijden.

Geen enkele jeugdspeler drinkt alcoholische dranken op de club of bij uitwedstrijden

Het gebruiken, bezitten of dealen van soft- of andere drugs zijn totaal verboden. Indien wij dit vaststellen zullen de ouders onmiddellijk verwittigd worden en kan de speler onmiddellijk uitgesloten worden uit de club.

Belangrijke richtlijnen bij kwetsuren.

Wie een kwetsuur oploopt tijdens een training of wedstrijd kan bij de afgevaardigde een ongevalsaangifte bekomen.

De ongevalsaangifte kan ook gedownload worden via de website.

Het is belangrijk om deze documenten  ingevuld door de behandelend geneesheer terug af te geven in de club. (Marleen)

De ongevalsaangifte zelf moet binnen de 21 dagen in het bezit zijn van het Solidariteitsfonds van de KBVB.

VERGEET VOORAL NIET  een kleefbriefje van het ziekenfonds op naam van de gekwetste samen met uw ongevalaangifte af te geven.

De volledige procedure is terug te vinden op de website onder de rubriek “wat bij ongeval” en kan ook meegedeeld worden door de GC. of de jeugdvoorzitter.

Bij blessure of letsels kan ook contact genomen worden met de clubkiné Karl Vandermeiren, lid van de medische cel. Contact: 0476/63.57.01

Spelregels voor de ouders.

Algemeen

 • ouders zijn enthousiaste supporters maar geen coach, enkel de trainer geeft aanwijzingen voor de wedstrijd.
 • ouders blijven altijd achter de afsluiting. OOK bij de wedstrijden voor U6 tot en met U13.
 • ouders zijn niet toegelaten in de kleedkamer en evenmin in de kleedkamerzone. Dit is geen doorgang.
 • respect voor elk kind, voor ieders handicap, huidskleur, ras of religie,
 • de ganse accommodatie is rookvrij, respecteer dit gegeven,
 • engageer jezelf bij de randactiviteiten die door de club georganiseerd worden.

Meer gericht naar uw kind

 • geef steun bij tegenslagen en relativeer de resultaten, goed of minder goed.
 • toon positieve belangstelling,
 • wees een voorbeeld als het om sportief gedrag gaat,
 • dwing je kind nooit om jouw ambities waar te maken,
 • laat je kind op zijn of haar niveau sporten zonder prestatiedruk,
 • leer je kind dat sport meer is dan winnen of verliezen het gaat immers ook om teamspirit, vriendschap, samenwerking.
 • moedig uw kind zeker niet aan door het betalen van een sportieve prestatie.
 • streef naar een gezond evenwicht tussen de sport en studie,
 • straf je kind niet door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden,
 • vraag na de wedstrijd “hoe hebben jullie gespeeld?” en niet “Wat hebben jullie gedaan”

Vervoer.

Wie kinderen vervoert naar een training of wedstrijd neemt alle veiligheidsvoorzorgen ter zake. Wij verwijzen hieromtrent naar het luik “vervoer” van ons jeugdbeleidsplan dat gepubliceerd is op onze website.

Wat te doen bij eventueel conflict?

Klachten van spelers/ouders worden nooit tijdens de wedstrijden besproken met de trainer en zeker niet in het publiek.

Vanzelfsprekend mag u  uw klachten, vragen, opmerkingen omtrent de sportieve gang van zaken steeds voorleggen aan de trainer of clubbestuur.

We verwachten dat u dit doet op een rustige, beleefde manier en op een ogenblik dat er tijd en ruimte is om uw vragen te beantwoorden of beslissingen toe te lichten.

Doe dit nooit in het bijzijn van andere ouders of supporters maar vraag gewoon een onderhoud op een rustig tijdstip en plaats.

Het is ook niet de bedoeling dat elke beslissing of elk initiatief steeds door de trainer of jeugdcoördinator toegelicht of verantwoord wordt.

Contactpersonen bij conflicten of problemen.

De trainer van je team, Jeugdcoördinator, TVJO, Voorzitster.

Problemen die niet sport gerelateerd zijn kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwenspersoon. Het betreft problemen zoals grensoverschrijdend gedrag, pesten, racisme (zie website: rubriek vertrouwenspersoon onder clubinfo)

De spelers/ouders worden geacht bij hun aansluiting  kennis te nemen van dit reglement.

Terug te vinden op de website of indien gewenst kan een papieren versie bezorgd worden.

Dit huishoudelijk reglement wordt beschouwd als bijlage aan het reglement van inwendige orde van de VZW SK. Munkzwalm en het jeugdbeleidsplan.