Missie - Doelstellingen

Van bij de oprichting van de vzw S.K. Munkzwalm staat de jeugdwerking hoog in het vaandel ingeschreven van de vereniging.

Bij de omvorming van de feitelijke vereniging S.K. Munkzwalm tot vereniging zonder winstbejag, waarvan de statuten werden gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch staatsblad van 6 oktober 1988, werd immers in artikel 3 van de statuten als maatschappelijk doel vermeld: de vereniging heeft tot doel de ontwikkeling van de jeugd door beoefening van de atletieke sporten en meer bepaald van de voetbalsport.

Prioritair focust de vereniging zich derhalve op het uitbouwen van een kwalitatief sterke jeugdwerking, waardoor S.K. Munkzwalm zich binnen de regio kan profileren als dé aanspreekbaken voor alle lagen van de bevolking en meer in het bijzonder de jeugd.

Binnen dit algemeen kader wordt getracht aan de jeugd een gezond (zowel fysisch als geestelijk) en plezierig alternatief aan te bieden voor hun vrijetijdsbesteding, waarin bovendien de sociale vaardigheden optimaal worden ontwikkeld.

Meer specifiek wordt er dan ook naar toe gewerkt om de jeugdspelers op te leiden tot volwassen voetballers m.a.w. hen geduldig klaar stomen (op technisch, tactisch, fysiek en mentaal vlak) tot spelers voor de eerste elftallen met aandacht voor elementaire, maar toch essentiële begrippen zoals: respect, hoffelijkheid, discipline, verdraagzaamheid, orde, hygiëne….

Deze belangrijke taak/opdracht is binnen de club toebedeeld aan het autonoom werkend jeugdcomité.

De realisatie van deze belangrijke aandachtspunten wordt overigens op gedetailleerde wijze geconcretiseerd in interne circulaires die continu onder de aandacht worden gebracht van al diegenen die bij de werking van de club betrokken zijn. Concreet zie rubrieken: Vrijwilligers – Gedragscode supporters.

Om deze ambitieuze doelstellingen te kunnen realiseren, streeft de club naar een professionele uitbouw van de organisatiestructuur zowel op het vlak van het algemeen en administratief/ financieel management alsook op het vlak van het sportief beleid en de realisatie van een degelijke materiële accommodatie.

Dit alles moet evenwel kaderen binnen een gezond, realistisch en zelf bedruipend financieel beleid m.a.w. totale financiële onafhankelijkheid t.o.v. individuele personen.

De professionele uitbouw van de algemene organisatie wordt schematisch geconcretiseerd in een organigram en bijhorend reglement van inwendige orde, waarin de werking, de opdrachten en verantwoordelijkheden van de diverse cellen nauwkeurig staan beschreven.

Binnen dit algemeen referentiekader wil S.K. Munkzwalm verder werken aan het behouden van haar status van “vaste waarde” binnen het provinciaal voetbal.

De ambitie bestaat om op termijn met de A-ploeg door te stoten naar de hoogste provinciale reeks en met de B-ploeg wordt gestreefd naar een plaats in derde provinciale.

Voor onze jeugdwerking staat het behoud van het provinciaal label centraal, evenals de mogelijkheid om in alle categorieën regionaal en provinciaal voetbal te kunnen aanbieden zodat iedereen, zonder onderscheid, een eerlijke kans krijgt op zijn of haar niveau.

De realisatie van de ambities is steeds onder de exclusieve voorwaarde dat dit kan gerealiseerd worden binnen het strikte kader van de budgettaire mogelijkheden.

VISIE

Het bestuur opteert onvoorwaardelijk voor een bottom-up strategie zowel voor de speelstijl als voor het spelsysteem: over alle categorieën heen, gaande van de laagste jeugdreeksen tot en met het 1e elftal, wordt hetzelfde concept toegepast:

 

 

Visie SK Munkzwalm
Visie SK Munkzwalm